Regulamin

1. Sklep internetowy RMS.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składa się poprzez klikniecie na koszyk z boku produktu, który chcą Państwo zakupić i dodanie go do wirtualnego koszyka. Po dodaniu wszystkich produktów należy przejść do koszyka i kliknąć na „Złóż zamówienie”. Po podaniu wszystkich danych i informacji o przesyłce i płatnościach, oraz kliknięciu powtórnie na „Złóż zamówienie”, zamówienie zostanie przekazane do realizacji. W razie problemów lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem naszej infolinii: 85 747 97 50 (od godz. 8 do 18), tel. kom. 607 266 301, 607 266 304, lub e-mail sklep@rms.pl.

2. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia przez obsługę sklepu oferty kupującego w formie złożonego zamówienia. W przypadku odrzucenia zamówienia przez sklep – umowę kupna-sprzedaży uznaje się za niezawartą. Sklep w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z kupującym. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.

3. Dane podawane podczas rejestracji Klienta będą przetwarzane przez sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym RMS.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zamówienia ze strony sklepu potwierdzane są w ciągu 2 dni roboczych (w praktyce w 99% w ciągu 12 godzin) od momentu ich otrzymania. W niektórych przypadkach wymagane jest potwierdzenie zamówienia ze strony Klienta - w takim wypadku sklep kontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić, lub którego nie może zrealizować z przyczyn nie leżących po jego stronie.

6. O otrzymaniu i realizacji zamówienia informujemy listem e-mail na podany w formularzu adres.

7. Termin realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru. Z reguły wynosi od 1 do 5 dni roboczych (w dużej większości przypadkow są to jednak 1-2 dni) od momentu potwierdzenia zamówienia. Przy każdym towarze znajdziecie Państwo informacje o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania.

8. Czas dostawy w przypadku wysyłki Pocztą Polską wynosi najczęściej (w 95 % przypadków) od 1 do 3 dni roboczych, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 14 dni roboczych.
Czas dostawy w przypadku wysyłki firmą kurierską wynosi najczęściej (w 98 % przypadków) 1 dzień roboczy, w sporadycznych przypadkach może jednak wydłużyć się do maksymalnie 5 dni roboczych.

9. Towar dostarczany jest na koszt zamawiającego – formy zapłaty za zamówienie, formy wysyłki i koszty wysyłki podane są podczas składania zamówienia. Składając zamówienie wybierają Państwo najdogodniejsza sobie formę dostarczenia przesyłki i zapłaty za nią.

10. Wystawiamy Faktury VAT - w tym celu prosimy o zaznaczenie tej opcji w zamówieniu. Domyślnie do przesyłki dołączany jest paragon. Jednocześnie ze złożeniem zamówienia Klient upoważnia sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

11. Większość z naszych produktów posiada pisemną gwarancje, która obowiązuje na terenie Polski. Gwarancje realizowane są bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, których adresy znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są w druku gwarancji dołączonej do produktu.
W przypadku wystąpienia usterek lub wad towaru prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami o gwarancjach i reklamacjach. Sklep RMS.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.

12. Podane w opisach specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.

13. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni od dnia doręczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Szczegółowe informacje o sposobie zwrotu towaru znajdziecie Państwo w dziale zasady sprzedaży – zwrot pełnowartościowego towaru.

14. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - nie obowiązuje więc ich prawo odstąpienia od umowy.

15. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Podstawą rozpatrzenia roszczeń przez sklep jest poinformowanie przez Klienta sklepu o zaistniałej niezgodności towaru z umową. Sklep akceptuje każdą formę informacji od Klienta przewidziane przez Ustawodawcę. Ponadto, sklep udostępnia Klientom gotowy formularz „Dokument zwrotu towaru”, który pozwala na sprawniejsze rozwiązanie toku reklamacyjnego.

16. Nie prowadzimy prac związanych z wyładunkiem, wnoszeniem, rozpakowywaniem i montażem zamówionego towaru (chyba, że zostało to określone w odrębnej umowie np. umowie instalacyjnej).

17. Wszystkie wymienione produkty i nazwy zostały używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

18. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

19. Sklep RMS.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom drogą elektroniczną, informacji o bieżących ofertach i nowościach w ofercie sklepu. Informacje przesyłane są wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę.

20. W przypadku sprzedaży wadliwego towaru odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do wymiany na towar wolny od wad lub zwrotu pieniędzy. Wyłączona jest odpowiedzialność w zakresie utraconych korzyści i szkód pośrednich.

21. Sklep RMS.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. Sklep RMS.pl nie ponosi odpowiedzialności przewidzianych w Regulaminie, spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Sklep RMS.pl, w szczególności z powodu działania siły wyższej.

22. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631). Jeśli regulamin ogranicza jakiekolwiek uprawnienia Konsumenta sklep zobowiązuje się do nie stosowania ich.

23. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

24. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia spory będą rozpatrywane przez właściwy Sąd.